Witaj na Taxtone

Nie opublikowano jeszcze żadnej treści na stronie głównej.

Najnowsze artykuły

Wyłączenie stosowania przepisów o niedostatecznej kapitalizacji może wystąpić również w przypadku zmiany statusu pożyczkodawcy jako udziałowca (akcjonariusza) spółki – pożyczkobiorcy. Wnioski takie wywieść można z wyroku NSA z dnia 11 września 2015 r. (II FSK 1842/13) oraz wyroku NSA z dnia 17 września 2015 r. (II FSK 1849/13). W obydwu wymienionych wyrokach istota problemu sprowadzała się do odpowiedzi na pytanie, czy przepisy ustawy o CIT dotyczące tzw.

Zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 60 oraz pkt 61 ustawy o CIT nie zalicza się do kosztów uzyskania przychodów, odsetek od pożyczek zdefiniowanych w tym przepisie. Ograniczenie to adresowane jest do spółki otrzymującej pożyczkę, przy czym pod pojęciem spółki należy rozumieć spółkę będącą podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych (art. 4a pkt 21 ustawy o CIT). Omawiane ograniczenie dotyczy wyłącznie pożyczek udzielonych przez tzw. kwalifikowanych pożyczkodawców: