Ceny transferowe w planowaniu podatkowym

Prawidłowe ułożenie warunków transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi stanowić może skuteczne narzędzie optymalizacji obciążeń podatkowych. Istotą efektywności rozwiązań w zakresie cen transferowych jest ich właściwe zaprojektowanie na etapie planowania transakcji, jeszcze przed ich zawarciem.

Działanie takie pozwala na zminimalizowanie ryzyka zakwestionowania ustalonych pomiędzy powiązanymi kontrahentowi warunków jako nierynkowych, a tym samym ryzyka sporu z administracją podatkową i szacowania dochodu. Dodatkowym zabezpieczeniem jest kompletna dokumentacja cen transferowych, dokładnie odzwierciedlająca cel zawarcia kontraktu czy umowy, metodologię kalkulacji ceny transakcyjnej, popartą analizą porównywalności, a także rzeczywistość gospodarczą i ekonomiczną w czasie zawarcia i realizacji transakcji. Niebagatelnym elementem, który zazwyczaj pozwala na lepsze uzasadnienie podejmowanych w grupach kapitałowych decyzji o kluczowym znaczeniu jest strategia gospodarcza, której aspekty powinny zostać odzwierciedlone w dokumentacji cen transferowych.

Dla zaplanowania cen transferowych na warunkach rynkowych, z uwzględnieniem możliwych do osiągnięcia korzyści, zakreślonych przepisami prawa, niezbędny jest stały monitoring, weryfikacja i analiza zmian regulacji dotyczących zjawiska „transfer pricing” zarówno na szczeblu krajowym, Unii Europejskiej, jak i OECD (przykładowo: przeniesienie istotnych aktywów w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa może stanowić restrukturyzację w świetle znowelizowanych przepisów rozporządzenia wykonawczego). Tylko takie, wszechstronne działanie, może być wykorzystane jako skuteczny element legalnego planowania podatkowego.

Planowanie w zakresie cen transferowych stanowi część i uzupełnienie doradztwa projektowego, a także naszej oferty w zakresie cen transferowych. W ramach naszej oferty:

  • doradzamy na etapie planowania zawarcia transakcji z podmiotem powiązanym w zakresie jej warunków istotnych z punktu widzenia cen transferowych (dobór właściwej metody kalkulacji ceny transakcyjnej, wsparcie w zakresie doboru danych porównywalnych, pomoc przy doborze istotnych dla transakcji elementów strategii gospodarczej);
  • sporządzamy dokumentację cen transferowych dla zaplanowanej wcześniej transakcji wraz z jej aktualizacją w kolejnych latach realizacji;
  • w przypadku niejasności – zwracamy się z wnioskiem o interpretację indywidualną;
  • w przypadku sporu – reprezentujemy Klienta przed organami podatkowymi lub sądami administracyjnym;
  • pomagamy w identyfikacji i właściwej kwalifikacji transakcji na gruncie obowiązujących przepisów (przykładowo: jako restrukturyzację czy usługi o niskiej wartości dodanej);
  • opracowujemy projekty „szyte na miarę” zgodnie z planowaną strukturą transakcji, specyfiką branży i oczekiwanymi przez podmiot powiązany korzyściami w związku z zawarciem transakcji, z uwzględnieniem jej aspektów na gruncie innych niż ceny transferowe przepisów podatkowych.